Θέματα επι της Μαθηματικής Λογικής

Κωνσταντίνος Μακρής

Ευκλείδης (1974-1975)

 • Issue: 04, page 13-15

How to cite

top

Κωνσταντίνος Μακρής. "Θέματα επι της Μαθηματικής Λογικής." Ευκλείδης (1974-1975): 13-15. <http://eudml.org/doc/237913>.

@article{ΚωνσταντίνοςΜακρής1974-1975,
author = {Κωνσταντίνος Μακρής},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {04},
pages = {13-15},
title = {Θέματα επι της Μαθηματικής Λογικής},
url = {http://eudml.org/doc/237913},
year = {1974-1975},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Μακρής
TI - Θέματα επι της Μαθηματικής Λογικής
JO - Ευκλείδης
PY - 1974-1975
IS - 04
SP - 13
EP - 15
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237913
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.