Τα Μαθηματικά μοντέλα - Είδη και χρήση

Ν. Δ. Σωτηράκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1974)

 • Issue: 1, page 102-126

How to cite

top

Ν. Δ. Σωτηράκης. "Τα Μαθηματικά μοντέλα - Είδη και χρήση." Μαθηματική Επιθεώρηση (1974): 102-126. <http://eudml.org/doc/237917>.

@article{Ν1974,
author = {Ν. Δ. Σωτηράκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {1},
pages = {102-126},
title = {Τα Μαθηματικά μοντέλα - Είδη και χρήση},
url = {http://eudml.org/doc/237917},
year = {1974},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Δ. Σωτηράκης
TI - Τα Μαθηματικά μοντέλα - Είδη και χρήση
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1974
IS - 1
SP - 102
EP - 126
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237917
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.