Η ανάπτυξη της κατανόησης στα Μαθηματικά: πώς μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε και να την αναπαραστήσουμε;

Susan Pirie Thomas Kieren; T. Kieren

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 55, page 134-167

How to cite

top

Susan Pirie Thomas Kieren, and T. Kieren. "Η ανάπτυξη της κατανόησης στα Μαθηματικά: πώς μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε και να την αναπαραστήσουμε;." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 134-167. <http://eudml.org/doc/237934>.

@article{SusanPirieThomasKieren2001,
author = {Susan Pirie Thomas Kieren, T. Kieren},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {55},
pages = {134-167},
title = {Η ανάπτυξη της κατανόησης στα Μαθηματικά: πώς μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε και να την αναπαραστήσουμε;},
url = {http://eudml.org/doc/237934},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Susan Pirie Thomas Kieren
AU - T. Kieren
TI - Η ανάπτυξη της κατανόησης στα Μαθηματικά: πώς μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε και να την αναπαραστήσουμε;
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 55
SP - 134
EP - 167
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237934
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.