Οι Γνώσεις των Τελειόφοιτων του Δημοτικού στη Γεωμετρία. Μια συγκριτική έρευνα

Φιλίππου Γεώργιος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1992)

 • Issue: 39, page 1-35

How to cite

top

Φιλίππου Γεώργιος. "Οι Γνώσεις των Τελειόφοιτων του Δημοτικού στη Γεωμετρία. Μια συγκριτική έρευνα." Μαθηματική Επιθεώρηση (1992): 1-35. <http://eudml.org/doc/237947>.

@article{ΦιλίππουΓεώργιος1992,
author = {Φιλίππου Γεώργιος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {39},
pages = {1-35},
title = {Οι Γνώσεις των Τελειόφοιτων του Δημοτικού στη Γεωμετρία. Μια συγκριτική έρευνα},
url = {http://eudml.org/doc/237947},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Φιλίππου Γεώργιος
TI - Οι Γνώσεις των Τελειόφοιτων του Δημοτικού στη Γεωμετρία. Μια συγκριτική έρευνα
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1992
IS - 39
SP - 1
EP - 35
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237947
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.