Ολοκλήρωμα και Παράγουσες

Σ. Μάκρας

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 30-31, page 147-156

How to cite

top

Σ. Μάκρας. "Ολοκλήρωμα και Παράγουσες." Ευκλείδης Γ (1991): 147-156. <http://eudml.org/doc/237950>.

@article{Σ1991,
author = {Σ. Μάκρας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {30-31},
pages = {147-156},
title = {Ολοκλήρωμα και Παράγουσες},
url = {http://eudml.org/doc/237950},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Μάκρας
TI - Ολοκλήρωμα και Παράγουσες
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 30-31
SP - 147
EP - 156
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237950
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.