Πρόσβαση σε Βιβλιογραφία Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στο MATHDI.

Panayiotis M. Vlamos; G. Konig

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 55, page 42-44

How to cite

top

Panayiotis M. Vlamos, and G. Konig. "Πρόσβαση σε Βιβλιογραφία Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στο MATHDI.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 42-44. <http://eudml.org/doc/237960>.

@article{PanayiotisM2001,
author = {Panayiotis M. Vlamos, G. Konig},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {55},
pages = {42-44},
title = {Πρόσβαση σε Βιβλιογραφία Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στο MATHDI.},
url = {http://eudml.org/doc/237960},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Panayiotis M. Vlamos
AU - G. Konig
TI - Πρόσβαση σε Βιβλιογραφία Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στο MATHDI.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 55
SP - 42
EP - 44
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237960
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.