Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός επιδόσεως νέων

Ευκλείδης (1974-1975)

 • Issue: 04, page 1116-1216

How to cite

top

"Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός επιδόσεως νέων." Ευκλείδης (1974-1975): 1116-1216. <http://eudml.org/doc/237965>.

@article{Unknown1974-1975,
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {04},
pages = {1116-1216},
title = {Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός επιδόσεως νέων},
url = {http://eudml.org/doc/237965},
year = {1974-1975},
}

TY - JOUR
TI - Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός επιδόσεως νέων
JO - Ευκλείδης
PY - 1974-1975
IS - 04
SP - 1116
EP - 1216
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237965
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.