Πίνακες κατανομών Συχνοτήτων μιας Μεταβλητής

Σπύρος Φερεντίνος; Χρυσάνθη Γεώργιαννη

Ευκλείδης Γ (2000)

 • Issue: 53-54, page 57-89

How to cite

top

Σπύρος Φερεντίνος, and Χρυσάνθη Γεώργιαννη. "Πίνακες κατανομών Συχνοτήτων μιας Μεταβλητής." Ευκλείδης Γ (2000): 57-89. <http://eudml.org/doc/237970>.

@article{ΣπύροςΦερεντίνος2000,
author = {Σπύρος Φερεντίνος, Χρυσάνθη Γεώργιαννη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {53-54},
pages = {57-89},
title = {Πίνακες κατανομών Συχνοτήτων μιας Μεταβλητής},
url = {http://eudml.org/doc/237970},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Σπύρος Φερεντίνος
AU - Χρυσάνθη Γεώργιαννη
TI - Πίνακες κατανομών Συχνοτήτων μιας Μεταβλητής
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2000
IS - 53-54
SP - 57
EP - 89
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237970
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.