Συμβολή των μαθηματικών στη λειτουργία των χρηματιστηριακών παραγώγων.

Ε. Παπακωνσταντίνου

Μαθηματική Επιθεώρηση (2004)

 • Issue: 61, page 40-63

How to cite

top

Ε. Παπακωνσταντίνου. "Συμβολή των μαθηματικών στη λειτουργία των χρηματιστηριακών παραγώγων.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2004): 40-63. <http://eudml.org/doc/237977>.

@article{Ε2004,
author = {Ε. Παπακωνσταντίνου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {61},
pages = {40-63},
title = {Συμβολή των μαθηματικών στη λειτουργία των χρηματιστηριακών παραγώγων.},
url = {http://eudml.org/doc/237977},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Παπακωνσταντίνου
TI - Συμβολή των μαθηματικών στη λειτουργία των χρηματιστηριακών παραγώγων.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2004
IS - 61
SP - 40
EP - 63
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237977
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.