Σχετικά με την Αύξηση της Βαθμολογίας στο Λύκειο μετά την Απόφαση Συνυπολογισμού των Βαθμών του Λυκείου στην Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Ε. Μπόρα - Σέντα

Ευκλείδης Γ (1988)

 • Issue: 20, page 60-84

How to cite

top

Ε. Μπόρα - Σέντα. "Σχετικά με την Αύξηση της Βαθμολογίας στο Λύκειο μετά την Απόφαση Συνυπολογισμού των Βαθμών του Λυκείου στην Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.." Ευκλείδης Γ (1988): 60-84. <http://eudml.org/doc/237980>.

@article{Ε1988,
author = {Ε. Μπόρα - Σέντα},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {20},
pages = {60-84},
title = {Σχετικά με την Αύξηση της Βαθμολογίας στο Λύκειο μετά την Απόφαση Συνυπολογισμού των Βαθμών του Λυκείου στην Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.},
url = {http://eudml.org/doc/237980},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Μπόρα - Σέντα
TI - Σχετικά με την Αύξηση της Βαθμολογίας στο Λύκειο μετά την Απόφαση Συνυπολογισμού των Βαθμών του Λυκείου στην Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1988
IS - 20
SP - 60
EP - 84
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237980
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.