Ειδήσεις

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1962)

 • Issue: 03B, page 122-129
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

"Ειδήσεις." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1962): 122-129. <http://eudml.org/doc/237981>.

@article{Unknown1962,
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {03B},
pages = {122-129},
title = {Ειδήσεις},
url = {http://eudml.org/doc/237981},
year = {1962},
}

TY - JOUR
TI - Ειδήσεις
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1962
IS - 03B
SP - 122
EP - 129
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237981
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.