Αρχές της Διαφορικής Γεωμετρίας

Σταύρος Παπασταυρίδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 6, page 28-43

How to cite

top

Σταύρος Παπασταυρίδης. "Αρχές της Διαφορικής Γεωμετρίας." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 28-43. <http://eudml.org/doc/237983>.

@article{ΣταύροςΠαπασταυρίδης1977,
author = {Σταύρος Παπασταυρίδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {6},
pages = {28-43},
title = {Αρχές της Διαφορικής Γεωμετρίας},
url = {http://eudml.org/doc/237983},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Παπασταυρίδης
TI - Αρχές της Διαφορικής Γεωμετρίας
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 6
SP - 28
EP - 43
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237983
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.