Μια επισκόπηση πάνω στα Δυναμικά συστήματα και διαφορικές εξισώσεις.

Γ. Καρακώστας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1987)

 • Issue: 33, page 23-79

How to cite

top

Γ. Καρακώστας. "Μια επισκόπηση πάνω στα Δυναμικά συστήματα και διαφορικές εξισώσεις.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1987): 23-79. <http://eudml.org/doc/237991>.

@article{Γ1987,
author = {Γ. Καρακώστας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {33},
pages = {23-79},
title = {Μια επισκόπηση πάνω στα Δυναμικά συστήματα και διαφορικές εξισώσεις.},
url = {http://eudml.org/doc/237991},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Καρακώστας
TI - Μια επισκόπηση πάνω στα Δυναμικά συστήματα και διαφορικές εξισώσεις.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1987
IS - 33
SP - 23
EP - 79
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237991
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.