Συμβολή στην ποιοτική έρευνα των λύσεων των συνήθων διαφορικών εξισώσεων

Γ. Γ. Λεγάτου

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1961)

 • Issue: 02B, page 1-44
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Γ. Γ. Λεγάτου. "Συμβολή στην ποιοτική έρευνα των λύσεων των συνήθων διαφορικών εξισώσεων." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1961): 1-44. <http://eudml.org/doc/237992>.

@article{Γ1961,
author = {Γ. Γ. Λεγάτου},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {02B},
pages = {1-44},
title = {Συμβολή στην ποιοτική έρευνα των λύσεων των συνήθων διαφορικών εξισώσεων},
url = {http://eudml.org/doc/237992},
year = {1961},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Γ. Λεγάτου
TI - Συμβολή στην ποιοτική έρευνα των λύσεων των συνήθων διαφορικών εξισώσεων
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1961
IS - 02B
SP - 1
EP - 44
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237992
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.