Αριθμοθεωρία: Ιστορία και γενική επισκόπηση

Σ. Παπασταυρίδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 13, page 136-150

How to cite

top

Σ. Παπασταυρίδης. "Αριθμοθεωρία: Ιστορία και γενική επισκόπηση." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 136-150. <http://eudml.org/doc/238002>.

@article{Σ1979,
author = {Σ. Παπασταυρίδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {13},
pages = {136-150},
title = {Αριθμοθεωρία: Ιστορία και γενική επισκόπηση},
url = {http://eudml.org/doc/238002},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Παπασταυρίδης
TI - Αριθμοθεωρία: Ιστορία και γενική επισκόπηση
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 13
SP - 136
EP - 150
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238002
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.