Σύγκριση δύο Μεθόδων Διδασκαλίας (παραδοσιακής-χρήση Η/Υ) στις εγγεγραμμένες γωνίες

Δ. Καραγεώργος; Σ. Μπίνας

Ευκλείδης Γ (2006)

 • Issue: 64, page 30-37

How to cite

top

Δ. Καραγεώργος, and Σ. Μπίνας. "Σύγκριση δύο Μεθόδων Διδασκαλίας (παραδοσιακής-χρήση Η/Υ) στις εγγεγραμμένες γωνίες." Ευκλείδης Γ (2006): 30-37. <http://eudml.org/doc/238010>.

@article{Δ2006,
author = {Δ. Καραγεώργος, Σ. Μπίνας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {64},
pages = {30-37},
title = {Σύγκριση δύο Μεθόδων Διδασκαλίας (παραδοσιακής-χρήση Η/Υ) στις εγγεγραμμένες γωνίες},
url = {http://eudml.org/doc/238010},
year = {2006},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Καραγεώργος
AU - Σ. Μπίνας
TI - Σύγκριση δύο Μεθόδων Διδασκαλίας (παραδοσιακής-χρήση Η/Υ) στις εγγεγραμμένες γωνίες
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2006
IS - 64
SP - 30
EP - 37
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238010
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.