Ρυθμοί Μάθησης και Παράγοντες Βελτίωσης στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων.

Γεώργιος Δάσιος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 53, page 3-10

How to cite

top

Γεώργιος Δάσιος. "Ρυθμοί Μάθησης και Παράγοντες Βελτίωσης στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 3-10. <http://eudml.org/doc/238011>.

@article{ΓεώργιοςΔάσιος2000,
author = {Γεώργιος Δάσιος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {53},
pages = {3-10},
title = {Ρυθμοί Μάθησης και Παράγοντες Βελτίωσης στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων.},
url = {http://eudml.org/doc/238011},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δάσιος
TI - Ρυθμοί Μάθησης και Παράγοντες Βελτίωσης στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 53
SP - 3
EP - 10
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238011
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.