Φορμαλισμός της θεωρίας των Συνόλων

Σ. Παπαδόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 5, page 53-70

How to cite

top

Σ. Παπαδόπουλος. "Φορμαλισμός της θεωρίας των Συνόλων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 53-70. <http://eudml.org/doc/238018>.

@article{Σ1977,
author = {Σ. Παπαδόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {5},
pages = {53-70},
title = {Φορμαλισμός της θεωρίας των Συνόλων},
url = {http://eudml.org/doc/238018},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Παπαδόπουλος
TI - Φορμαλισμός της θεωρίας των Συνόλων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 5
SP - 53
EP - 70
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238018
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.