Τα Μαθηματικά (και) ως έναυσμα/παρώθηση στην επιστημονική μέθοδο και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Χρήστος Στατεράς

Μαθηματική Επιθεώρηση (1999)

 • Issue: 52, page 43-49

How to cite

top

Χρήστος Στατεράς. "Τα Μαθηματικά (και) ως έναυσμα/παρώθηση στην επιστημονική μέθοδο και στην εκπαιδευτική διαδικασία.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1999): 43-49. <http://eudml.org/doc/238021>.

@article{ΧρήστοςΣτατεράς1999,
author = {Χρήστος Στατεράς},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {52},
pages = {43-49},
title = {Τα Μαθηματικά (και) ως έναυσμα/παρώθηση στην επιστημονική μέθοδο και στην εκπαιδευτική διαδικασία.},
url = {http://eudml.org/doc/238021},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Στατεράς
TI - Τα Μαθηματικά (και) ως έναυσμα/παρώθηση στην επιστημονική μέθοδο και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1999
IS - 52
SP - 43
EP - 49
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238021
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.