Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών.

Ευάγγελος Σταμάτης

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 1, page 1077-1077

How to cite

top

Ευάγγελος Σταμάτης. "Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών.." Ευκλείδης (1975-1976): 1077-1077. <http://eudml.org/doc/238022>.

@article{ΕυάγγελοςΣταμάτης1975-1976,
author = {Ευάγγελος Σταμάτης},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {1},
pages = {1077-1077},
title = {Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/238022},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Ευάγγελος Σταμάτης
TI - Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών.
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 1
SP - 1077
EP - 1077
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238022
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.