Παιγνίδια Τύχης. Η αρχή και οι εξελίξεις της Πιθανοθεωρίας

Α. Ν. Φιλίππου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1975)

 • Issue: 2, page 63-72

How to cite

top

Α. Ν. Φιλίππου. "Παιγνίδια Τύχης. Η αρχή και οι εξελίξεις της Πιθανοθεωρίας." Μαθηματική Επιθεώρηση (1975): 63-72. <http://eudml.org/doc/238032>.

@article{Α1975,
author = {Α. Ν. Φιλίππου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {2},
pages = {63-72},
title = {Παιγνίδια Τύχης. Η αρχή και οι εξελίξεις της Πιθανοθεωρίας},
url = {http://eudml.org/doc/238032},
year = {1975},
}

TY - JOUR
AU - Α. Ν. Φιλίππου
TI - Παιγνίδια Τύχης. Η αρχή και οι εξελίξεις της Πιθανοθεωρίας
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1975
IS - 2
SP - 63
EP - 72
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238032
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.