Μαθηματική μελέτη της σκεδάσεως ακτίνων Χ από την κύρια ελικα του DNA

Γ. Δάσιος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1978)

 • Issue: 9, page 116-128

How to cite

top

Γ. Δάσιος. "Μαθηματική μελέτη της σκεδάσεως ακτίνων Χ από την κύρια ελικα του DNA." Μαθηματική Επιθεώρηση (1978): 116-128. <http://eudml.org/doc/238033>.

@article{Γ1978,
author = {Γ. Δάσιος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {9},
pages = {116-128},
title = {Μαθηματική μελέτη της σκεδάσεως ακτίνων Χ από την κύρια ελικα του DNA},
url = {http://eudml.org/doc/238033},
year = {1978},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δάσιος
TI - Μαθηματική μελέτη της σκεδάσεως ακτίνων Χ από την κύρια ελικα του DNA
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1978
IS - 9
SP - 116
EP - 128
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238033
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.