Για τη Γ τάξη: Άλγεβρα, αναλύσεις παραστάσεων σε γινόμενο παραγόντων...

Χρήστος Κισκύρας

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 91-93

How to cite

top

Χρήστος Κισκύρας. "Για τη Γ τάξη: Άλγεβρα, αναλύσεις παραστάσεων σε γινόμενο παραγόντων...." Ευκλείδης Α (1989-1990): 91-93. <http://eudml.org/doc/238034>.

@article{ΧρήστοςΚισκύρας1989-1990,
author = {Χρήστος Κισκύρας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {91-93},
title = {Για τη Γ τάξη: Άλγεβρα, αναλύσεις παραστάσεων σε γινόμενο παραγόντων...},
url = {http://eudml.org/doc/238034},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Κισκύρας
TI - Για τη Γ τάξη: Άλγεβρα, αναλύσεις παραστάσεων σε γινόμενο παραγόντων...
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 91
EP - 93
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238034
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.