Ένα στοχαστικό μοντέλο επιλεκτικής αποδοχής παραγγελιών

Ιωάννης Κεχαγιάς

Μαθηματική Επιθεώρηση (1996)

 • Issue: 46, page 8-18

How to cite

top

Ιωάννης Κεχαγιάς. "Ένα στοχαστικό μοντέλο επιλεκτικής αποδοχής παραγγελιών." Μαθηματική Επιθεώρηση (1996): 8-18. <http://eudml.org/doc/238052>.

@article{ΙωάννηςΚεχαγιάς1996,
author = {Ιωάννης Κεχαγιάς},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {46},
pages = {8-18},
title = {Ένα στοχαστικό μοντέλο επιλεκτικής αποδοχής παραγγελιών},
url = {http://eudml.org/doc/238052},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Κεχαγιάς
TI - Ένα στοχαστικό μοντέλο επιλεκτικής αποδοχής παραγγελιών
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1996
IS - 46
SP - 8
EP - 18
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238052
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.