Εφαρμογές μιας Βασικής Σχέσης της Τανυστικής Άλγεβρας II

Νικόλαος Ζαφειρόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 55, page 127-133

How to cite

top

Νικόλαος Ζαφειρόπουλος. "Εφαρμογές μιας Βασικής Σχέσης της Τανυστικής Άλγεβρας II." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 127-133. <http://eudml.org/doc/238061>.

@article{ΝικόλαοςΖαφειρόπουλος2001,
author = {Νικόλαος Ζαφειρόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {55},
pages = {127-133},
title = {Εφαρμογές μιας Βασικής Σχέσης της Τανυστικής Άλγεβρας II},
url = {http://eudml.org/doc/238061},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Ζαφειρόπουλος
TI - Εφαρμογές μιας Βασικής Σχέσης της Τανυστικής Άλγεβρας II
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 55
SP - 127
EP - 133
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238061
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.