Εμείς και τα Προβλήματα - Καλές τέχνες και μαθηματικά

Β. Πολυδούρης; Κ. Γαβρίλης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 5-9

How to cite

top

Β. Πολυδούρης, and Κ. Γαβρίλης. "Εμείς και τα Προβλήματα - Καλές τέχνες και μαθηματικά." Ευκλείδης Α (1985-1986): 5-9. <http://eudml.org/doc/238082>.

@article{Β1985-1986,
author = {Β. Πολυδούρης, Κ. Γαβρίλης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {5-9},
title = {Εμείς και τα Προβλήματα - Καλές τέχνες και μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/238082},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Β. Πολυδούρης
AU - Κ. Γαβρίλης
TI - Εμείς και τα Προβλήματα - Καλές τέχνες και μαθηματικά
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 5
EP - 9
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238082
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.