Για την Α τάξη________

Αναστάσιος Πατρώνης; Χρήστος Στέλλας

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 80-82

How to cite

top

Αναστάσιος Πατρώνης, and Χρήστος Στέλλας. "Για την Α τάξη________." Ευκλείδης Α (1989-1990): 80-82. <http://eudml.org/doc/238084>.

@article{ΑναστάσιοςΠατρώνης1989-1990,
author = {Αναστάσιος Πατρώνης, Χρήστος Στέλλας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {80-82},
title = {Για την Α τάξη\_\_\_\_\_\_\_\_},
url = {http://eudml.org/doc/238084},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Χρήστος Στέλλας
TI - Για την Α τάξη________
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 80
EP - 82
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238084
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.