Η Αξιωματική Μέθοδος στα Μαθηματικά της Μέσης Εκπαίδευσης: μας είναι πράγματι απαραίτητη;

Σταύρος Παπασταυρίδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1983)

 • Issue: 25, page 1-17

How to cite

top

Σταύρος Παπασταυρίδης. "Η Αξιωματική Μέθοδος στα Μαθηματικά της Μέσης Εκπαίδευσης: μας είναι πράγματι απαραίτητη;." Μαθηματική Επιθεώρηση (1983): 1-17. <http://eudml.org/doc/238090>.

@article{ΣταύροςΠαπασταυρίδης1983,
author = {Σταύρος Παπασταυρίδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {25},
pages = {1-17},
title = {Η Αξιωματική Μέθοδος στα Μαθηματικά της Μέσης Εκπαίδευσης: μας είναι πράγματι απαραίτητη;},
url = {http://eudml.org/doc/238090},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Παπασταυρίδης
TI - Η Αξιωματική Μέθοδος στα Μαθηματικά της Μέσης Εκπαίδευσης: μας είναι πράγματι απαραίτητη;
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1983
IS - 25
SP - 1
EP - 17
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238090
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.