Σχέση μεταξύ όγκου και εμβαδού επιφάνειας σφαίρας

Δημήτριος Καλυκάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 54, page 76-79

How to cite

top

Δημήτριος Καλυκάκης. "Σχέση μεταξύ όγκου και εμβαδού επιφάνειας σφαίρας." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 76-79. <http://eudml.org/doc/238091>.

@article{ΔημήτριοςΚαλυκάκης2000,
author = {Δημήτριος Καλυκάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {54},
pages = {76-79},
title = {Σχέση μεταξύ όγκου και εμβαδού επιφάνειας σφαίρας},
url = {http://eudml.org/doc/238091},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Καλυκάκης
TI - Σχέση μεταξύ όγκου και εμβαδού επιφάνειας σφαίρας
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 54
SP - 76
EP - 79
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238091
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.