Μελέτη επάνω στα παράδοξα της κίνησης του Ζήνωνα του Ελεάτη

Ευάγγελος Μαρινάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1997)

 • Issue: 47, page 64-78

How to cite

top

Ευάγγελος Μαρινάκης. "Μελέτη επάνω στα παράδοξα της κίνησης του Ζήνωνα του Ελεάτη." Μαθηματική Επιθεώρηση (1997): 64-78. <http://eudml.org/doc/238094>.

@article{ΕυάγγελοςΜαρινάκης1997,
author = {Ευάγγελος Μαρινάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {47},
pages = {64-78},
title = {Μελέτη επάνω στα παράδοξα της κίνησης του Ζήνωνα του Ελεάτη},
url = {http://eudml.org/doc/238094},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Ευάγγελος Μαρινάκης
TI - Μελέτη επάνω στα παράδοξα της κίνησης του Ζήνωνα του Ελεάτη
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1997
IS - 47
SP - 64
EP - 78
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238094
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.