Έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής για το 1960

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1960)

 • Issue: 01Β, page 50-53
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

"Έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής για το 1960." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1960): 50-53. <http://eudml.org/doc/238097>.

@article{Unknown1960,
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {01Β},
pages = {50-53},
title = {Έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής για το 1960},
url = {http://eudml.org/doc/238097},
year = {1960},
}

TY - JOUR
TI - Έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής για το 1960
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1960
IS - 01Β
SP - 50
EP - 53
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238097
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.