Τα μαθηματικά του σχολείου και ο πραγματικός κόσμος: πώς θα συνδυάσουμε Θεωρία και Πράξη

Σταύρος Παπασταυρίδης; Νικόλαος Κλαουδάτος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 54, page 5-42

How to cite

top

Σταύρος Παπασταυρίδης, and Νικόλαος Κλαουδάτος. "Τα μαθηματικά του σχολείου και ο πραγματικός κόσμος: πώς θα συνδυάσουμε Θεωρία και Πράξη." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 5-42. <http://eudml.org/doc/238107>.

@article{ΣταύροςΠαπασταυρίδης2000,
author = {Σταύρος Παπασταυρίδης, Νικόλαος Κλαουδάτος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {54},
pages = {5-42},
title = {Τα μαθηματικά του σχολείου και ο πραγματικός κόσμος: πώς θα συνδυάσουμε Θεωρία και Πράξη},
url = {http://eudml.org/doc/238107},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Παπασταυρίδης
AU - Νικόλαος Κλαουδάτος
TI - Τα μαθηματικά του σχολείου και ο πραγματικός κόσμος: πώς θα συνδυάσουμε Θεωρία και Πράξη
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 54
SP - 5
EP - 42
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238107
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.