Διμελείς Σχέσεις. Μια έρευνα ενός καθηγητή της Μουσικής

Σ. Καπετάνου Μακρινού

Ευκλείδης Γ (1983)

 • Issue: 1, page 2-18

How to cite

top

Σ. Καπετάνου Μακρινού. "Διμελείς Σχέσεις. Μια έρευνα ενός καθηγητή της Μουσικής." Ευκλείδης Γ (1983): 2-18. <http://eudml.org/doc/238110>.

@article{Σ1983,
author = {Σ. Καπετάνου Μακρινού},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {1},
pages = {2-18},
title = {Διμελείς Σχέσεις. Μια έρευνα ενός καθηγητή της Μουσικής},
url = {http://eudml.org/doc/238110},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Καπετάνου Μακρινού
TI - Διμελείς Σχέσεις. Μια έρευνα ενός καθηγητή της Μουσικής
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1983
IS - 1
SP - 2
EP - 18
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238110
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.