Λογισμός Μεταβολών

V. I. Krylov

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 7, page 93-121

How to cite

top

V. I. Krylov. "Λογισμός Μεταβολών." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 93-121. <http://eudml.org/doc/238114>.

@article{V1977,
author = {V. I. Krylov},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {7},
pages = {93-121},
title = {Λογισμός Μεταβολών},
url = {http://eudml.org/doc/238114},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - V. I. Krylov
TI - Λογισμός Μεταβολών
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 7
SP - 93
EP - 121
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238114
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.