Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη+.

Χρήστος Στέλλας; Θάνος Σάλτας

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 114-125

How to cite

top

Χρήστος Στέλλας, and Θάνος Σάλτας. "Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη+.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 114-125. <http://eudml.org/doc/238115>.

@article{ΧρήστοςΣτέλλας1985-1986,
author = {Χρήστος Στέλλας, Θάνος Σάλτας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {114-125},
title = {Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη+.},
url = {http://eudml.org/doc/238115},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Στέλλας
AU - Θάνος Σάλτας
TI - Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη+.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 114
EP - 125
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238115
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.