Μια περίπτωση ισοδιαστάτων χώρων με κοινή βάση

Γ. Τριάντος

Ευκλείδης Γ (1984)

 • Issue: 4, page 115-119

How to cite

top

Γ. Τριάντος. "Μια περίπτωση ισοδιαστάτων χώρων με κοινή βάση." Ευκλείδης Γ (1984): 115-119. <http://eudml.org/doc/238121>.

@article{Γ1984,
author = {Γ. Τριάντος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {4},
pages = {115-119},
title = {Μια περίπτωση ισοδιαστάτων χώρων με κοινή βάση},
url = {http://eudml.org/doc/238121},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Τριάντος
TI - Μια περίπτωση ισοδιαστάτων χώρων με κοινή βάση
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1984
IS - 4
SP - 115
EP - 119
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238121
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.