Ρητοί αριθμοί σε σύστημα αρίθμησης με βάση ρ (ακέραιος>1)

Ά. Φερεντίνου-Νικολακοπούλου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1978)

 • Issue: 9, page 76-107

How to cite

top

Ά. Φερεντίνου-Νικολακοπούλου. "Ρητοί αριθμοί σε σύστημα αρίθμησης με βάση ρ (ακέραιος>1)." Μαθηματική Επιθεώρηση (1978): 76-107. <http://eudml.org/doc/238124>.

@article{Ά1978,
author = {Ά. Φερεντίνου-Νικολακοπούλου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {9},
pages = {76-107},
title = {Ρητοί αριθμοί σε σύστημα αρίθμησης με βάση ρ (ακέραιος>1)},
url = {http://eudml.org/doc/238124},
year = {1978},
}

TY - JOUR
AU - Ά. Φερεντίνου-Νικολακοπούλου
TI - Ρητοί αριθμοί σε σύστημα αρίθμησης με βάση ρ (ακέραιος>1)
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1978
IS - 9
SP - 76
EP - 107
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238124
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.