Καλά τοποθετημένα προβλήματα της μαθηματικής Φυσικής

Γεώργιος Δάσιος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 8, page 44-56

How to cite

top

Γεώργιος Δάσιος. "Καλά τοποθετημένα προβλήματα της μαθηματικής Φυσικής." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 44-56. <http://eudml.org/doc/238130>.

@article{ΓεώργιοςΔάσιος1977,
author = {Γεώργιος Δάσιος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {8},
pages = {44-56},
title = {Καλά τοποθετημένα προβλήματα της μαθηματικής Φυσικής},
url = {http://eudml.org/doc/238130},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δάσιος
TI - Καλά τοποθετημένα προβλήματα της μαθηματικής Φυσικής
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 8
SP - 44
EP - 56
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238130
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.