Για τη Γ τάξη : Καθετότητα στο χώρο

Πάλλα Νίκη; Πρίφτης Θώμας; Τζανάκης Νίκος

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 117-125

How to cite

top

Πάλλα Νίκη, Πρίφτης Θώμας, and Τζανάκης Νίκος. "Για τη Γ τάξη : Καθετότητα στο χώρο." Ευκλείδης Α (1985-1986): 117-125. <http://eudml.org/doc/238131>.

@article{ΠάλλαΝίκη1985-1986,
author = {Πάλλα Νίκη, Πρίφτης Θώμας, Τζανάκης Νίκος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {117-125},
title = {Για τη Γ τάξη : Καθετότητα στο χώρο},
url = {http://eudml.org/doc/238131},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Πάλλα Νίκη
AU - Πρίφτης Θώμας
AU - Τζανάκης Νίκος
TI - Για τη Γ τάξη : Καθετότητα στο χώρο
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 117
EP - 125
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238131
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.