Η ίδρυση και η σπουδαιότητα του περιοδικού Fundamenta Mathematicae

Mary Grace Kuzawa

Μαθηματική Επιθεώρηση (1978)

 • Issue: 10, page 28-40

How to cite

top

Mary Grace Kuzawa. "Η ίδρυση και η σπουδαιότητα του περιοδικού Fundamenta Mathematicae." Μαθηματική Επιθεώρηση (1978): 28-40. <http://eudml.org/doc/238138>.

@article{MaryGraceKuzawa1978,
author = {Mary Grace Kuzawa},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {10},
pages = {28-40},
title = {Η ίδρυση και η σπουδαιότητα του περιοδικού Fundamenta Mathematicae},
url = {http://eudml.org/doc/238138},
year = {1978},
}

TY - JOUR
AU - Mary Grace Kuzawa
TI - Η ίδρυση και η σπουδαιότητα του περιοδικού Fundamenta Mathematicae
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1978
IS - 10
SP - 28
EP - 40
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238138
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.