Απλές Κλειστές Πολυγωνικές Γραμμές στο Επίπεδο. Απλά Επίπεδα Πολύγωνα και στο Εμβαδό τους

Μανόλης Κατσοπρινάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 26, page 62-92

How to cite

top

Μανόλης Κατσοπρινάκης. "Απλές Κλειστές Πολυγωνικές Γραμμές στο Επίπεδο. Απλά Επίπεδα Πολύγωνα και στο Εμβαδό τους." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 62-92. <http://eudml.org/doc/238144>.

@article{ΜανόληςΚατσοπρινάκης1984,
author = {Μανόλης Κατσοπρινάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {26},
pages = {62-92},
title = {Απλές Κλειστές Πολυγωνικές Γραμμές στο Επίπεδο. Απλά Επίπεδα Πολύγωνα και στο Εμβαδό τους},
url = {http://eudml.org/doc/238144},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Μανόλης Κατσοπρινάκης
TI - Απλές Κλειστές Πολυγωνικές Γραμμές στο Επίπεδο. Απλά Επίπεδα Πολύγωνα και στο Εμβαδό τους
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 26
SP - 62
EP - 92
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238144
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.