Η συμβολή του πρότυπου συμμετοχής στη διοίκηση των πανεπιστημιακών οργανώσεων.

Κώστας Φασούλης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 54, page 162-175

How to cite

top

Κώστας Φασούλης. "Η συμβολή του πρότυπου συμμετοχής στη διοίκηση των πανεπιστημιακών οργανώσεων.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 162-175. <http://eudml.org/doc/238165>.

@article{ΚώσταςΦασούλης2000,
author = {Κώστας Φασούλης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {54},
pages = {162-175},
title = {Η συμβολή του πρότυπου συμμετοχής στη διοίκηση των πανεπιστημιακών οργανώσεων.},
url = {http://eudml.org/doc/238165},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Φασούλης
TI - Η συμβολή του πρότυπου συμμετοχής στη διοίκηση των πανεπιστημιακών οργανώσεων.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 54
SP - 162
EP - 175
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238165
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.