Το πρόβλημα του τρόπου ύπαρξης των μαθηματικών αντικειμένων κατά τον Αριστοτέλη. Ερμηνείες των E.Hussey και M.Mignucci

Δήμητρα Χριστοπούλου

Ευκλείδης Γ (2000)

 • Issue: 53-54, page 5-24

How to cite

top

Δήμητρα Χριστοπούλου. "Το πρόβλημα του τρόπου ύπαρξης των μαθηματικών αντικειμένων κατά τον Αριστοτέλη. Ερμηνείες των E.Hussey και M.Mignucci." Ευκλείδης Γ (2000): 5-24. <http://eudml.org/doc/238167>.

@article{ΔήμητραΧριστοπούλου2000,
author = {Δήμητρα Χριστοπούλου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {53-54},
pages = {5-24},
title = {Το πρόβλημα του τρόπου ύπαρξης των μαθηματικών αντικειμένων κατά τον Αριστοτέλη. Ερμηνείες των E.Hussey και M.Mignucci},
url = {http://eudml.org/doc/238167},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Δήμητρα Χριστοπούλου
TI - Το πρόβλημα του τρόπου ύπαρξης των μαθηματικών αντικειμένων κατά τον Αριστοτέλη. Ερμηνείες των E.Hussey και M.Mignucci
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2000
IS - 53-54
SP - 5
EP - 24
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238167
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.