Θεωρία Ομάδων και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ανέστης Τοπτσής

Μαθηματική Επιθεώρηση (1988)

 • Issue: 35, page 42-51

How to cite

top

Ανέστης Τοπτσής. "Θεωρία Ομάδων και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές." Μαθηματική Επιθεώρηση (1988): 42-51. <http://eudml.org/doc/238182>.

@article{ΑνέστηςΤοπτσής1988,
author = {Ανέστης Τοπτσής},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {35},
pages = {42-51},
title = {Θεωρία Ομάδων και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές},
url = {http://eudml.org/doc/238182},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Ανέστης Τοπτσής
TI - Θεωρία Ομάδων και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1988
IS - 35
SP - 42
EP - 51
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238182
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.