Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν - Μαγικά Τετράγωνα

Δ. Κοντογιάννης; Π. Μαρουσάκης; Μ. Κριαράς

Ευκλείδης Α (1986-1987)

 • Issue: 1, page 40-43

How to cite

top

Δ. Κοντογιάννης, Π. Μαρουσάκης, and Μ. Κριαράς. "Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν - Μαγικά Τετράγωνα." Ευκλείδης Α (1986-1987): 40-43. <http://eudml.org/doc/238190>.

@article{Δ1986-1987,
author = {Δ. Κοντογιάννης, Π. Μαρουσάκης, Μ. Κριαράς},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {1},
pages = {40-43},
title = {Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν - Μαγικά Τετράγωνα},
url = {http://eudml.org/doc/238190},
year = {1986-1987},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Κοντογιάννης
AU - Π. Μαρουσάκης
AU - Μ. Κριαράς
TI - Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν - Μαγικά Τετράγωνα
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1986-1987
IS - 1
SP - 40
EP - 43
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238190
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.