Οι μαθηματικές γνώσεις των αποφοίτων του Δημοτικού σχολείου: Μια ενδεικτική αξιολόγηση

Δημήτρης Χασάπης

Ευκλείδης Γ (1984)

 • Issue: 5, page 61-69

How to cite

top

Δημήτρης Χασάπης. "Οι μαθηματικές γνώσεις των αποφοίτων του Δημοτικού σχολείου: Μια ενδεικτική αξιολόγηση." Ευκλείδης Γ (1984): 61-69. <http://eudml.org/doc/238192>.

@article{ΔημήτρηςΧασάπης1984,
author = {Δημήτρης Χασάπης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {5},
pages = {61-69},
title = {Οι μαθηματικές γνώσεις των αποφοίτων του Δημοτικού σχολείου: Μια ενδεικτική αξιολόγηση},
url = {http://eudml.org/doc/238192},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Χασάπης
TI - Οι μαθηματικές γνώσεις των αποφοίτων του Δημοτικού σχολείου: Μια ενδεικτική αξιολόγηση
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1984
IS - 5
SP - 61
EP - 69
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238192
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.