Επικαιρότης του Πυθαγόρα

Maurice Loi

Μαθηματική Επιθεώρηση (1976)

 • Issue: 4, page 127-138

How to cite

top

Maurice Loi. "Επικαιρότης του Πυθαγόρα." Μαθηματική Επιθεώρηση (1976): 127-138. <http://eudml.org/doc/238196>.

@article{MauriceLoi1976,
author = {Maurice Loi},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {4},
pages = {127-138},
title = {Επικαιρότης του Πυθαγόρα},
url = {http://eudml.org/doc/238196},
year = {1976},
}

TY - JOUR
AU - Maurice Loi
TI - Επικαιρότης του Πυθαγόρα
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1976
IS - 4
SP - 127
EP - 138
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238196
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.