Περί των Ριζών μιας Κατηγορίας Ρητών Συναρτήσεων με Καθορισμένους πόλους

Ι. Φερεντίνου-Νικολακοπούλου

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965)

 • Issue: 06IIB, page 361-371
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ι. Φερεντίνου-Νικολακοπούλου. "Περί των Ριζών μιας Κατηγορίας Ρητών Συναρτήσεων με Καθορισμένους πόλους." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965): 361-371. <http://eudml.org/doc/238198>.

@article{Ι1965,
author = {Ι. Φερεντίνου-Νικολακοπούλου},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {06IIB},
pages = {361-371},
title = {Περί των Ριζών μιας Κατηγορίας Ρητών Συναρτήσεων με Καθορισμένους πόλους},
url = {http://eudml.org/doc/238198},
year = {1965},
}

TY - JOUR
AU - Ι. Φερεντίνου-Νικολακοπούλου
TI - Περί των Ριζών μιας Κατηγορίας Ρητών Συναρτήσεων με Καθορισμένους πόλους
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1965
IS - 06IIB
SP - 361
EP - 371
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238198
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.