Μια προσέγγιση του κόστους της εκπαίδευσης του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Γ. Δημάκος; Γ. Νικήτας; Α. Μαλαφέκας

Μαθηματική Επιθεώρηση (2004)

 • Issue: 61, page 64-71

How to cite

top

Γ. Δημάκος, Γ. Νικήτας, and Α. Μαλαφέκας. "Μια προσέγγιση του κόστους της εκπαίδευσης του προσωπικού μιας επιχείρησης.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2004): 64-71. <http://eudml.org/doc/238200>.

@article{Γ2004,
author = {Γ. Δημάκος, Γ. Νικήτας, Α. Μαλαφέκας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {61},
pages = {64-71},
title = {Μια προσέγγιση του κόστους της εκπαίδευσης του προσωπικού μιας επιχείρησης.},
url = {http://eudml.org/doc/238200},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δημάκος
AU - Γ. Νικήτας
AU - Α. Μαλαφέκας
TI - Μια προσέγγιση του κόστους της εκπαίδευσης του προσωπικού μιας επιχείρησης.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2004
IS - 61
SP - 64
EP - 71
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238200
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.