Δύο άγνωστοι που συμφωνούν μεταξύ τους

Χ. Δάτσικας

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 32-34

How to cite

top

Χ. Δάτσικας. "Δύο άγνωστοι που συμφωνούν μεταξύ τους." Ευκλείδης Α (1985-1986): 32-34. <http://eudml.org/doc/238208>.

@article{Χ1985-1986,
author = {Χ. Δάτσικας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {32-34},
title = {Δύο άγνωστοι που συμφωνούν μεταξύ τους},
url = {http://eudml.org/doc/238208},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Χ. Δάτσικας
TI - Δύο άγνωστοι που συμφωνούν μεταξύ τους
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 32
EP - 34
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238208
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.